نوشته‌ها

,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/١٢

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️شنبه ۱۴۰۱/۰۹/١٢ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩

گزارش معاملات روزانه 🖊️چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٧

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٧ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

اطلاعیه شماره ١۴٨ سهام

🔰اطلاعیه شماره ١۴٨ سهام ⚜️تغییرات در سامانه سناپ در تاریخ سه شنبه ١۴٠١/٠٩/٠٨ ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠۵

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠۵ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٢

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٢ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

اطلاعیه شماره ١۴٧ سهام

اطلاعیه شماره ١۴٧ سهام ⚜تغییرات در سامانه سناپ از تاریخ شنبه ١۴٠١/٠٩/٠۵ روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢٨

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢٨ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢۵

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢۵ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده