,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه۱۴۰۱/۰۸/۳

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️سه شنبه۱۴۰۱/۰۸/۳ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۰۲ / ۰۸ /۱۴۰۱

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️دوشنبه ۰۲ / ۰۸ /۱۴۰۱ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده