, ,

ای آنکه گره کارهای فروبسته به سر انگشت تو گشوده می‌شود، وای آنکه سختی دشواری‌ها با تو آسان می‌گردد.

Safiha Sajjadiyeh

ای آنکه گره کارهای فروبسته به سر انگشت تو گشوده می‌شود،

وای آنکه سختی دشواریها با تو آسان می‌گردد.

«صحیفه سجادیه»

مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده

امتیاز دهید post