,

دانش میراثی گرانبها و آداب، زیورهای همیشه تازه و اندیشه، آیینه ای شفاف است.

امام علی (ع)؛

دانش میراثی گرانبها و آداب، زیورهای همیشه تازه و اندیشه، آیینه ای شفاف است.

⚜ نهج البلاغه : حکمت ۵

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post