, , , ,

تعیین تکلیف پیمانکاران و بستانکاران پدیده در دست اقدام است

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: تعیین تکلیف پیمانکاران و بستانکاران پدیده در دست اقدام است

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده گفت: بر اساس رای هیات مدیره محترم این شرکت، تعیین تکلیف پیمانکاران و بستانکاران پدیده از دو ماه گذشته در دستور کار قرار دارد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، پیرو برگزاری جلسات متعدد کمیته ی دیون و مطالبات تاکنون حدود ۱۶۰ نفر پیمانکاران و بستانکاران این شرکت تعیین تکلیف شده اند . مهندس محسن کوهی افزود: بنا به اولویت بندی صورت پذیرفته بر اساس ارقام و میزان مطالبات پیمانکاران مراحل اولیه پرداخت صورت پذیرفته و ادامه پرداخت ها نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده خاطرنشان کرد: تمامی طلب ها و مطالبات پیمانکاران مربوط به دوره های قبل بوده است.

امتیاز دهید post