, , , ,

افزایش سرمایه “گشان” پدیده شاندیز

پیشنهاد افزایش سرمایه “گشان” پدیده شاندیز، روی سایت کدال قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز روی سایت کدال قرار گرفت. بر اساس این گزارش سرمایه فعلی، ۱,۴۸۵,۵۴۳ میلیون ریال، درصد افزایش سرمایه، ۴۰۰% و مبلغ افزایش سرمایه، ۵,۹۴۲,۱۷۶ میلیون ریال می باشد. گفتنی است: محل تامین افزایش سرمایه، سود انباشته و موضوع این افزایش سرمایه نیز اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه، جلوگیری از خروج وجه نقد ، افزایش سود آوری شرکت، افزایش سطح اعتباری شرکت و رقیق شدن تعداد سهام و تسهیل معاملات سهام شرکت در بازار سرمایه می باشد.
لازم به ذکر است: تاریخ تصویب هیات مدیره ۱۳۹۹/۱۲/۲ می باشد و هم اکنون گزارش برای اظهارنظر به بازرس قانونی شرکت ارائه و پس از اظهار نظر بازرس باید نظر سازمان بورس نیز اخذ شود.