چاپ آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ۵۰ شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

چاپ آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ۵۰ شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز