شرایط برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام) یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ساعت ۱۴در #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده برگزار می شود