فرم وکالت حضور و شرکت در مجمع شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)

فرم وکالت حضور و شرکت در مجمع شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)