نوشته‌ها

,

ارزش ذاتی هر سهم، ارزش واقعی هر شرکت است

در یک تعریف ساده، “سهم” بیانگر میزان مالکیت فرد از یک دارایی است. فرض کنید ارزش سرمایه‌های یک شرکت را به هزار بخش مساوی تقسیم کنیم. در این‌صورت هر بخش از این شرکت به یک سهم تبدیل خواهد شد. به هر کدام از این بخش‌های مساوی سهم و به مجموعه‌ای از …