, , , , , ,

افزایش نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده صاحبان سهام در گروه شرکت های پدیده

قسمت اول مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده گفت: نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سال 1397 شرکت توسعه منفی 7.77 درصد بوده و در سال 98 به 29.96 درصد افزایش یافته است. در تلفیق نیز از منفی ده درصد به یازده و …