, , , , ,

تشریح گزارش عملکرد مدیریت املاک گروه شرکت های پدیده شاندیز

قسمت اول معاون امور حقوقی و املاک شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، عملکرد مدیریت املاک گروه شرکت های پدیده شاندیز را تشریح کرد. به گزارش ر…
, , , , ,

اخذ مجوز سران قوا و همکاری مداوم دستگاه قضا در پیشبرد اهداف گروه شرکت های پدیده

قسمت دوم به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، مدیرعامل شرکت توسعه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه از اهم اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی ارائه گزارش گفت: تسویه تسهیلات معوق سیستم بانکی از طریق تهاتر با سهام…
, , , , , ,

افزایش نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده صاحبان سهام در گروه شرکت های پدیده

قسمت اول مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده گفت: نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سال 1397 شرکت توسعه منفی 7.77 درصد بوده و در سال 98 به 29.96 درصد افزایش یافته است. در تلفیق نیز از منفی ده درصد به یازده و …
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش سه - تنبيهات و تخلفات:  ماده بيست و يك: تنبيهات انضباطي شامل موارد زير است: بند يك: تذكر كتبي به ناشر و مديران ارشد آن  بند دو: تذكر كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده بند سه: اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در…
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش سه: وظايف ناشر در خصوص برگزاري مجامع عمومي ماده يازده: ناشر مكلف است مكان برگزاري مجمع را به نحوي تعيين نمايد كه امكان حضور سهامداران به ويژه سهامداران جزء فراهم گردد. *تبصره يك: در صورت انتشار آگهيِ دعوت، تغيير تاريخ و مكان برگزاري مجمع منوط …
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش دو:وظايف ناشر در خصوص ارسال اطلاعات و رعايت حقوق سهامداران ماده دو: ناشر مكلف است قانون، مقررات و وظايف ذكر شده در اين دستورالعمل را رعايت نموده و براي كسب اطمينان از اين موضوع، رويه اي اثربخش را مستقر و اجرا كند. ماده سه: صورت هاي مالي…
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش یک:تعاریف و اصطلاحات ماده يك: اصطلاحات و واژههايي كه در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند .واژه هاي ديگر داراي معاني زير ميباشن…