,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش سه - تنبيهات و تخلفات:  ماده بيست و يك: تنبيهات انضباطي شامل موارد زير است: بند يك: تذكر كتبي به ناشر و مديران ارشد آن  بند دو: تذكر كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در پرونده بند سه: اخطار كتبي به ناشر و مديران ارشد آن با درج در…
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش سه: وظايف ناشر در خصوص برگزاري مجامع عمومي ماده يازده: ناشر مكلف است مكان برگزاري مجمع را به نحوي تعيين نمايد كه امكان حضور سهامداران به ويژه سهامداران جزء فراهم گردد. *تبصره يك: در صورت انتشار آگهيِ دعوت، تغيير تاريخ و مكان برگزاري مجمع منوط …
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش دو:وظايف ناشر در خصوص ارسال اطلاعات و رعايت حقوق سهامداران ماده دو: ناشر مكلف است قانون، مقررات و وظايف ذكر شده در اين دستورالعمل را رعايت نموده و براي كسب اطمينان از اين موضوع، رويه اي اثربخش را مستقر و اجرا كند. ماده سه: صورت هاي مالي…
,

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران

بخش یک:تعاریف و اصطلاحات ماده يك: اصطلاحات و واژههايي كه در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته اند .واژه هاي ديگر داراي معاني زير ميباشن…