گزارش تصویری فعالیت ها و اقدامات شرکت بین المللی افسانه سازان در پروژه شهر افسانه ای پدیده

گزارش تصویری گوشه هایی از فعالیت ها و اقدامات شرکت بین المللی افسانه سازان آینده کیش در پروژه شهر افسانه ای پدیده

کارگروه مشترک گروه مشاورین و دفتر فنی پروژه

تبدیل کاربری رستوران به دپارتمان استور

عملیات ساخت و بتن ریزی رستوران کف شیشه ای

ادامه عملیات عمرانی و بتن ریزی بلوکA تجاری
و…

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

 

امتیاز دهید post