,

میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست / هزار سال برآید همان نخستینی

💐میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست

💐هزار سال برآید همان نخستینی

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده
#خیابان_سنگفرش

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post