سوال پر تکرار سهامداران

آخرین وضعیت خرید و فروش سهام گشان را به تفکیک حقیقی و حقوقی توضیح دهید؟