اطلاعیه شماره ۷۷

ثبت کد معاملاتی بورسی برای سهامداران غیر ایرانی