هفته جهانی کارآفرینی

همزمان با آغاز هفته جهانی کارآفرینی؛
اکران پوستر هفته جهانی کارآفرینی به همراه نماد مرکز شتاب دهنده پدیده