سوال پر تکرار سهامداران

برنامه زمان بندی ساخت و ساز پروژه های عمرانی چگونه است؟