اطلاعیه شماره ۷۵

قیمت تئوریک و فرآیند بازگشایی نماد گشان