پس از به رسمیت رسیدن مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز و با توجه به مجوز های صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۱۸۵ درصدی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از محل سود انباشته به تصویب مجمع عمومی رسید.

امتیاز دهید post