آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)
زمان: یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ ساعت۱۴:۰۰
شاندیز،ساختمان اداری پدیده شاندیز