آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)
زمان: یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ ساعت۱۳:۰۰
شاندیز،ساختمان اداری پدیده شاندیز