, , , ,

افزایش سرمایه گشان تایید شد

با ارسال مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، سازمان بورس با افزایش سرمایه گشان موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده گشان با سرمایه فعلی ۵۲۱,۵۴۱میلیون ریال و تعداد سهام قابل انتشار ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰، ۱۸۵ درصد افزایش سرمایه می خورد. بر اساس گزارش بارگذاری شده بر روی کدال، مبلغ افزایش سرمایه۹۶۴,۰۰۰ میلیون ریال می باشد و موضوع این افزایش نیز اصلاح ساختار مالی تایید شده است. گفتنی است: محل تأمین افزایش سرمایه، سود انباشته – ۹۶۴,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰%) است.