ماده ۸۳ قانون تجارت

هر گونه تغییر مربوط به افزایش سرمایه و… منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده می باشد