فرم وکالت حضور و شرکت در مجمع شرکت توسعه بین الملل صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)