فرم وکالت حضور و شرکت در مجمع شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص)