اطلاعیه شماره ۷۲

آدرس ارسال مدارک برای سهامداران ساکن تهران و شهرستانها جهت حضور در انتخابات هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز