اطلاعیه شماره ۷۱

مدارک مربوط به ثبت نام سهامداران جهت حضور در انتخابات هیات مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز