آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز