آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز