آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز