, , ,

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ
هفته منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۹