حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲