,

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به ۱۳۹۹/۵/۱۵

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به ۱۳۹۹/۵/۱۵