سوالات پرتکرار از سوی سهامداران

برای دریافت برگه سهم توسعه و ارائه به کارگزاری و همچنین مشاهده دارایی سهام چه اقداماتی انجام دهیم؟

روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده