حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ هفته منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸

حجم و تعداد معاملات سهام ابنیه در سامانه سناپ

هفته منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸