, , , ,

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده به نقل از “سنا” وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :
بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تامین مالی بخش صنعت است. وی با بیان اینکه براساس صحبت های انجام گرفته قرار است از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش های صنعت، معدن و تولید استفاده شود، ادامه داد: مقرر شد با همکاری کمیسیون صنایع، اقدامات موردنیاز برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار انجام شود.