,

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران

بخش سه – تنبیهات و تخلفات: 

 • ماده بیست و یک: تنبیهات انضباطی شامل موارد زیر است:
 • بند یک: تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن 
 • بند دو: تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده
 • بند سه: اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده
 • بند چهار: تذکر کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده
 • بند پنج: اخطار کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده
 • بند شش: محرومیت از انجام بخشی از فعالیت ها، تعلیق یا لغو مجوزِ ناشر و یا سهامدار/سهامداران عمده ناشر ،در صورتیکه ناشر یا سهامداران عمده آن نهاد مالی باشند
 • بند هفت: سلب صلاحیت مدیرانِ ناشر و یا سهامدار/ سهامداران عمده ناشر، در صورتیکه ناشر یا سهامداران عمده آن نهاد مالی باشند
 • بند هشت: توقف موقت معاملات اوراق بهادار ناشر در فرا بورس
 • بند نه: تعلیق یا لغو پذیرش اوراق بهادار ناشر در فرا بورس
 • بند ده: اعلام عمومی آرای انضباطیِ صادره
 • ماده بیست و دو: در صورت بروز هر یک از تخلفات موضوع این دستورالعمل، واحد نظارتی مکلف است گزارش تخلفاتی را به همراه نظر خود به مرجع رسیدگی ارسال نماید.
 • ماده بیست و سه: تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن می گردد، عبارت است از:
 • بند یک: تأخیر در افشای اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا و سایر مقررات به شرح زیر؛

۱٫۰-    ارائه فهرست “اشخاص گزارش دهنده” مطابق دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی و هرگونه تغییر در فهرست مزبور

۱٫۱-    افشا و درج اطلاعات مربوط به زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی ناشر و یا اعلام کتبی مراتب به سازمان

۱٫۰-    انتشار آگهی دعوت جدید و افشای مراتب، در صورتِ تغییر تاریخ و مکان برگزاری مجمع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱ این دستورالعمل

۱٫۸-    افشای صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع درخصوص تصمیمات مجامع عمومی

۱٫۱-    ارائه صورت جلسه مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها

۱٫۱-    افشای صورتجلسه مجامع عمومی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتها

۱٫۶-    افشای اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه

۱٫۱-    افشای اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری های اشخاص تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد در مقاطع ۶ ماهه

۱٫۳-    ارائه دلایل زیاندهی و برنامه آتی ناشر برای خروج از شمولیت ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت موضوع (ماده ۹ این دستورالعمل)

 • بند دو:عدم حضور مدیرعامل، اعضای موظف هیئت مدیره و یا بالاترین مقام اجرایی بخش مالی ناشر درمجمع موضوع ماده ۱۳ این دستورالعمل
 • بند سه:خودداری از دعوت کتبی حسابرس/ بازرس قانونی ناشر به مجمع عمومی موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل
 • ماده بیست و چهار:تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده می گردد، عبارت است از:
 • بند یک:تأخیر در افشای اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا و این دستورالعمل به شرح زیر:

          ۱٫۱-      برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه

          ۱٫۱-    صورتجلسه مورد تایید اعضای هیئت مدیره درخصوص تصمیمات افزایش سرمایه

۱٫۰-    اظهارنظر حسابرس نسبت به برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه

۱٫۸-    اطلاعات بااهمیت درخصوص طرح های توسعه و تکمیل، به همراه اظهارنظر حسابرس درمورد آن هر ۶ ماه یکبار، موضوع ماده ۸ این دستورالعمل

۱٫۱-    جدول زمانبندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی

۱٫۱-    جدول زمانبندی پرداخت سود نقدیِ اصلاح شده، در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را  نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید

۱٫۶-    دستور جلسه هیئت مدیره در صورتی که موضوع آن تصویب اجرای افزایش سرمایه باشد

 • بند دو:عدم تطبیق عملیات ناشر با موضوع فعالیت آن، استانداردها و قوانین و مقررات مربوط
 • بند سه:عدم رعایت الزامات مربوط به انجام اقدامات شرکتی از جمله توزیع سود موضوع تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل
 • بند چهار:تعیین مکان برگزاری مجمع، به نحوی که امکان حضور سهامداران جزء فراهم نگردد (موضوع مادۀ ۱۱این دستورالعمل)
 • بند پنج:عدم اعلام مراتب به سازمان قبل از انتشار آگهیِ دعوت به مجمع، در صورتیکه ناشر در نظر داشته باشد شهر مکان برگزاری مجمع را نسبت به سال قبل تغییر دهد (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ این دستورالعمل)

شش:عدم اخذ موافقت سازمان در خصوص تغییر در مفاد اساسنامه، قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (موضوع ماده۱۲ این دستورالعمل)

 • بند هفت:دعوت از مجمع عمومی فوق العاده برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت قانون و مقررات
 • بند هشت:دعوت از مجمع عمومی عادی جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار
 • بند نه:پرداخت مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار و یا سهامداران عمده، موضوع ماده ۶ این دستورالعمل
 • بند ده:پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت بدون تصویب مجمع عمومی، موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل
 • ماده بیست و پنج:تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد عبارتند از:
 • بند یک:تأخیر در افشای اطلاعاتِ موضوع دستورالعمل افشا به شرح زیر:

          ۱٫۱-    صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده

۱٫۰-    گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن

          ۱٫۸-    صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل

۱٫۱-    صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده

          ۱٫۱-    اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳، ۶ یا ۹ ماهه حسابرسی نشده

          ۱٫۶-    صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده

 • بند دو:عدم افشای حداکثر سود قابل تقسیم در صورت های مالی سالانه، طبق الزامات ماده ۱۷ این دستورالعمل
 • بند سه:ارائه گزارش«مردود» یا «عدم اظهارنظر» حسابرس/ بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)، به استثنای مواردی که بعلت وقوع شرایطی خارج از حیطه اختیارات مدیریتِ شرکت، گزارش «عدم اظهارنظر» توسط حسابرس ارائه شده باشد.
 • بند چهار:ارائه اطلاعات به تحلیلگران، روزنامه نگاران، سهامداران و سایرین قبل از آنکه طبق مفاد دستورالعملِ افشا، منعکس شده باشد
 • بند پنج:عدم کفایت سیستم های مالی و کنترل داخلی ناشر به تشخیص حسابرس / بازرس قانونی
 • بند شش:عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمان بندی پرداخت سودنقدی اعلام شده توسط ناشر ،موضوع ماده ۵ این دستورالعمل
 • بند هفت:عدم انتخاب حسابرس معتمد سازمان برای اشخاص تحت کنترل، موضوع ماده ۳ این دستورالعمل
 • بند هشت:عدم برگزاری مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی
 • بند نه:عدم دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یکماه، در صورتیکه بنا به هردلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد
 • بند ده:عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و یا مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند
 • بند یازده:عدم رعایت مفاد اساسنامه مبنی بر اینکه مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی ،اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، درجلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و یا سایر اشخاص ذکر شده در اساسنامه، حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت(به استثنای بانکها و شرکتهای مالی واعتباری، به شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی وجاری انجام گیرد)تحصیل نمایند و شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.
 • بند دوازده:
 • بند سیزده:عدم رعایت مفاد اساسنامه در خصوص عدم پرداخت وجه، دارایی و امتیازات دیگر به بازرس ،مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است و یا انجام معاملات با آنها
 • تبصره:در مورد ارائه اطلاعات پیش بینی عملکرد و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای در شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند، ارائه همزمانِ اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی و اصلی مبنای تصمیم گیری است و عدم ارائه اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی در مهلت مقرر به منزله عدم رعایت مقررات و وقوع تخلف میباشد.
 • ماده بیست و شش:در مواردی که تخلفات صرفاً مربوط به تأخیر در ارائه اطلاعات حداکثر تا ۱۰روز باشد، مرجع رسیدگی میتواند برای چند فقره تخلف با توجه به تعداد موارد، اهمیت، دلایل توجیهی و میزان تأخیر در ارائه اطلاعات مذکور، حسب مورد یک تنبیه انضباطی در نظر بگیرد.

تبصره: در مورد اطلاعاتی که مهلت اراوه آنها ۱۰روز یا کمتر باشد، تأخیر تا حداکثر ۳ روز مشمول این ماده میگردد.

 • ماده بیست و هفت:تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده می گردد، عبارتنداز:
 • بند یک:دریافت ۲ تذکر کتبی با درج در پرونده ناشر، در دوره مالکیت سهامدار/سهامداران عمده فعلی
 • بند دو:عدم احراز شرط حداقل سهام شناور و حداقل تعداد سهامداران
 • بند سه:شرکت در بازار دوم فهرست شده و علیرغم الزام هیئت پذیرش بازارگردان نداشته باشد 
 • بند چهار:عدم تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس/بازرس قانونی ناشر در مجمع عمومی عادی
 • بند پنج:عدم اخذ رأی در مجامع به صورت کتبی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و

حسابرس/بازرس قانونی و یا در مواردیکه به تشخیص حسابرس/بازرس قانونی ناشر یا به پیشنهاد سازمان، رأی گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد

 • بند شش:اداره مجمع به گونه ای که امکان طرح سوالات و نظرات نماینده سازمان و یا سهامداران در چارچوب دستور جلسه، فراهم نشود (موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل)
 • بند هفت:عدم درج نظرات و مشروح تذکرات نماینده سازمان در صورتجلسه مجمع و صورت خلاصه مذاکرات(موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل)

       بند هشت: انجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از فرابورس

 • بند نه:عدم انتخاب حداقل یک عضو(یا نماینده وی)غیرموظف هیئت مدیره که دارای تحصیلات مالی (حسابداری،  مدیریت مالی، اقتصاد و یا سایر رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد
 • بند ده:تصدی سمت مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره ناشر توسط یک شخص
 • ماده بیست و هشت:تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد، عبارتند از:
 • بند یک:عدم رعایت الزامات مربوط به حداکثر میزان تقسیم سود موضوع مواد ۱۷ و ۱۸ این دستورالعمل
 • بند دو:تصویبِ تغییر اساسنامه بدون کسب مجوز از سازمان، موضوع ماده۱۲ این دستورالعمل
 • بند سه:تصویبِ تغییر سرمایه، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت قانون و مقررات
 • بند چهار:تصویبِ انتشار اوراق مشارکت، بدون اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار
 • بند پنج:عدم انتخاب حسابرس ناشر از میان حسابرسان معتمد در مجمع عمومی، موضوع ماده ۳ این دستورالعمل
 • بند شش:عدم تعیین مبلغ قطعی پاداش و حق حضور هیئت مدیره در مجمع عمومی و یا عدم رعایت سقف

حداکثر مبلغ پاداش

 • بند هفت:اتخاذ تصمیماتی در مجمع عمومی که منجربه عدم رعایت حقوق سهامداران به صورت یکسان شود ،موضوع ماده ۱۵ این دستورالعمل
 • بند هشت:عدم رعایت مقررات مربوط به لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
 • ماده بیست و نه:در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل افشا به شرح زیر و یا وقوع هر یک از تخلفات ذیل، مرجع رسیدگی، حسب مورد میتواند یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی موضوع ماده ۲۱ را اعمال نماید:
 • بند یک:تأخیر در افشای تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر یا برنامه های آتی مدیریت
 • بند دو:عدم ارائه دلایل موجه برای تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد سالانه نسبت به پیش بینی قبلی و یا انحراف عمده بین بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه با نتایج واقعی (موضوع مفاد دستورالعمل افشا و ماده ۷ این دستورالعمل)
 • بند سه:عدم افشای فوری اطلاعات مهم
 • بند چهار:عدم افشای فوری اطلاعات درخصوص شایعه یا گزارش حاوی اطلاعات خلاف واقع و یا گمراه کننده و یا مستندات جعلی
 • بند پنج:عدم ارائه مستندات کافی درخصوص دلایل استناد به هر یک از بندهای ماده ۱۵ دستورالعمل افشا جهت تأخیر در افشای اطلاعات؛ و یا توجیه پذیر نبودنِ دلایل و مستندات ارائه شده
 • بند شش:عدم افشای فوری اطلاعاتِ موضوع ماده ۱۵ دستورالعمل افشا، در صورتی که تأخیر در افشای

اطلاعات مذکور منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا دادوستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود

 • بند هفت:عدم رعایت الزامات مربوط به جلوگیری از انتشار اطلاعات افشاء نشده
 • بند هشت:عدم رعایت الزامات مربوط به نحوه تنظیم دستور جلسه مجامع عمومی
 • بند نه:عدم افشای سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان
 • بند ده:عدم رعایت شرایط اختصاصی پذیرش و یا موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش
 • بند یازده:عدم رعایت سایر الزامات موجود در اساسنامه ناشر، قانون و مقررات
 • ماده سی:مرجع رسیدگی، تمامی آرای صادره در خصوص ناشر را همزمان برای سهامدار/سهامداران عمدۀ آن نیز ارسال مینماید. سهامدار/سهامداران عمدۀ ناشر مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که ناشر نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام نماید. درصورت تکرار یا تعدد تخلفات ناشر، مرجع رسیدگی میتواند علاوه بر ناشر، به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها نیز تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده اعلام نماید.
 • ماده سی و یک:چنانچه مرجع رسیدگی عملکرد سهامدار/سهامداران عمده ناشر را در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص دهد، با توجه به نوع تخلف نسبت به اعمال تنبیه انضباطی در خصوص سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها اقدام می نماید.
 • ماده سی و دو:در مواردی که رأی مرجع رسیدگی بدلیل عدم ارائه اطلاعات یا ترک فعلی صادر شده باشد، ناشر ملزم به افشای سریعِ اطلاعات موردنیاز یا انجام فوری اقدامات مربوطه میباشد. در صورتیکه ارسال اطلاعات موردنیاز یا انجام فعل مزبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی، صورت نگرفته باشد، گزارش تخلفاتی مجدداً در مرجع رسیدگی مطرح خواهد شد. در این حالت مرجع رسیدگی میتواند درجه شدیدتری از تنبیهات انضباطی را اعمال نماید.
 • ماده سی و سه:تذکرها و اخطارهای موضوع این دستورالعمل، علاوه بر ناشر و یا سهامدار/سهامداران عمده آن، به مدیران ارشد آنها نیز داده خواهد شد.
 • تبصره یک:در صورتیکه هر یک از مدیران ارشد، در حد مسئولیت خود، اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز تخلفِ موضوعِ رأی را انجام داده باشد، با ارائه مستنداتِ مربوطه، حسب مورد مشمول تخفیف یا تبرئه خواهد گردید.
 • تبصره دو:چنانچه تخلفِ موضوعِ رأی، مربوط به تصمیمات هیئت مدیره باشد، عضو مخالف در صورتی مشمول تخفیف یا تبرئه میگردد که نظر خود را صراحتاً در صورتجلسه هیئت مدیره قید نموده باشد و یا در صورت فراهم نبودن این امکان، نظر خود را کتباً به مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره اعلام نموده باشد.
 • ماده سی و چهار:هر «۳ تذکر کتبی با درج در پرونده» معادل «۱ اخطار کتبی با درج در پرونده» است. در صورتیکه ناشر، سهامدار/سهامداران عمده آن و یا هریک از مدیران ارشد آنها ۱ اخطار کتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت نموده باشند، مشمول اعلام عمومی میگردند.
 • تبصره:اعلام عمومیِ آرای انضباطی که به موجب مفاد این دستورالعمل، صادر میشود از طریق اعلام در فهرست مربوطه در سایت رسمی سازمان انجام خواهد شد.
 • ماده سی و پنج:در صورتیکه ناشر ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده یا معادل آن را دریافت نموده باشد، مشمول “لغو پذیرش” میگردد.
 • تبصره:چنانچه ناشر به موجب مفاد این دستورالعمل، مشمول “لغو پذیرش” شود، مراتب طی گزارشی جهت  تصمیم گیری نهایی در خصوص لغو پذیرش به هیئت پذیرش ارائه میشود.
 • ماده سی و شش:مرجع رسیدگی میتواند نسبت به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین تر اقدام نماید، در اینصورت باید جهات تخفیف یا تعلیق را صراحتاً در متن رأی قید نماید.
 • ماده سی و هفت:تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتیکه مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دوبار به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی میتواند درصورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را به یک درجه شدیدتر تبدیل کند.
 • ماده سی و هشت:در صورتیکه ناشر، سهامدار/سهامداران عمده آن و یا هریک از مدیران ارشد آنها، طی ۳۰ ماه از تاریخ ابلاغِ «تذکر با درج در پرونده»، مرتکب تخلفِ دیگری که مشمول رأی انضباطی (به استثنای تذکر بدون درج در پرونده) میشود، نگردند، تذکرِ کتبیِ مذکور از پرونده آنها حذف شده و پس از آن مورد استناد قرار نخواهد گرفت.
 • تبصره:در مورد اخطار کتبی، مدتِ ذکر شده در این ماده برای حذف اخطار ،۴ سال میباشد.
 • ماده سی و نه:درصورتیکه ناشر یا سهامدار/سهامداران عمده آن نهاد مالی یا عضو هیئت مدیره بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطیِ صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی کننده تأیید صلاحیت مدیران آنها ارجاع شده و حسب مورد سبب سلب صلاحیت مدیران متخلف میگردد.
 • تبصره:متقاضیان عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه درصورتیکه قبلاً بموجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تأیید صلاحیت آنها جهت عضویت در هیئت مدیره لحاظ خواهد شد و حسب مورد سبب عدم تأیید صلاحیت متقاضی میگردد.

 • ماده چهل:درصورتیکه مدیران شرکت های متقاضی پذیرش در بورس یا فرابورس، قبلاً بموجب مفاد این دستورالعمل یا دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس، مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی پذیرش شرکت لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانیکه شرکت نسبت به تغییر مدیران متخلف اقدام ننماید، شرکت در بورس یا فرا بورس پذیرفته نخواهد شد.
 • ماده چهل و یک:تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری میگردد.
 • ماده چهل و دو:هیئت مدیره سازمان میتواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرف  های هر یک از مدیران ارشد ناشر را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیمگیری اعلام نماید.
 • تبصره:درخصوص مجامع عمومی ناشر، مرجع ذیصلاح هیئت رئیسه مجمع میباشد.
 • ماده چهل و سه: این دستورالعمل در(۳) فصل، (۴۳) ماده و (۱۵)تبصره در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۸۸ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.