,

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران

بخش یک:تعاریف و اصطلاحات

ماده یک: اصطلاحات و واژههایی که در مادۀ ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند .واژه های دیگر دارای معانی زیر میباشند:
بند یک: فرا بورس: فرا بورس ایران (شرکت سهامی عام)
بند دو: اساسنامه: اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در فرا بورس مصوب هیئت مدیره سازمان.
بند سه: اعلام عمومی: انتشار عمومی رأی قطعی صادره توسط مرجع ذیصلاح.
بند چهار: تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قانون و یا مقررات شود.
بند پنج: تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده ناشر در فرا بورس.
بند شش: حسابرس معتمد: موسسه حسابرسی است که بر اساس ضوابط «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته شده است.
بند هفت: دستورالعمل افشا: دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب هیئت مدیره سازمان.
بند هشت: دستورالعمل پذیرش: دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب هیئت مدیره سازمان.
بند نه: ورقه بهادار پذیرفته شده: ورقه بهاداری است که مطابق دستورالعمل پذیرش، در فرا بورس پذیرفته شده است.
بند ده: سهامدار/سهامداران عمده: سهامدار یا سهامدارانی که توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی ناشر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن را دارا هستند.
بند یازده: شخص تحت کنترل: شخص حقوقی است که ناشر میتواند سیاستهای مالی و عملیاتی آن را به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن شخص، هدایت نماید.
بند دوازده: قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی.
بند سیزده: لغو پذیرش: حذف قطعی اوراق بهادار پذیرفته شده ناشر از فهرست نرخ های فرا بورس.
بند چهارده: مدیران ارشد: اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بالاترین مقام اجرایی بخش مالی شخص حقوقی.
بند پانزده: مرجع رسیدگی: مرجعی است که بمنظور رسیدگی به تخلفات ناشران موضوع این دستورالعمل با تصویب هیئت مدیره سازمان تشکیل می گردد.
بند شانزده: مقررات: تمامی مصوباتی است که ناشر ملزم به رعایت آنها می باشد، اعم از قانون تجارت، آن بخش از احکام قانون مالیات های مستقیم ناظر بر فعالیت ناشر، اساسنامه، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان، از قبیل آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه، در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن.
بند هفده: واحد نظارتی: واحدی در سازمان یا حسب مورد فرابورس، که طبق وظایف خود، مسئولیت نظارت بر رعایت قانون و مقررات توسط ناشر را بر عهده دارد.