,

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران

بخش دو:وظایف ناشر در خصوص ارسال اطلاعات و رعایت حقوق سهامداران

ماده دو: ناشر مکلف است قانون، مقررات و وظایف ذکر شده در این دستورالعمل را رعایت نموده و برای کسب اطمینان از این موضوع، رویه ای اثربخش را مستقر و اجرا کند.

ماده سه: صورت های مالی ناشر و اشخاص تحت کنترل آن باید همواره توسط حسابرس معتمد رسیدگی شود.

ماده چهار: ناشر مکلف است صورت های مالی را به گونه ای تهیه نماید که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها گزارش «مردود» یا «عدم اظهارنظر» ارائه ننماید.

ماده پنج: ناشر مکلف است سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی، به سهامداران پرداخت نماید.

*تبصره یک: ناشر موظف است جدول زمانبندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

*تبصره دو: ناشر موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شرکت واگذار نماید، و درصورت عدم قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ناشر مکلف است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده از سوی آنها و یا از طریق حساب بانکی واسطه پرداخت نماید و با درخواست سهامدار، صورتحساب نحوه محاسبه مطالبات وی را در اختیار سهامدار قرار دهد.

ماده شش: ناشر نمیتواند مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار و یا سهامداران عمده تخصیص و پرداخت نماید.

ماده هفت: ناشر موظف است بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه خود را بر اساس مفروضات معقول تهیه نماید و در صورتیکه تفاوت بااهمیتی بین پیش بینی ارائه شده و پیش بینی قبلی و یا نتایج عملکرد واقعی وجود داشته باشد، دلایل توجیهی لازم را در مورد علل این تفاوت ارائه نماید.

ماده هشت: در صورت تصویب و اجرای طرح های توسعه و یا در صورت انتشار اوراق بدهی یا سرمایه، ناشر موظف است سازمان را از چگونگی و مراحل اجرایی طرح های مربوط مطلع نموده و با ذکر جزییات طرح از قبیل میزان هزینه های انجام شده، درصد کار انجام شده و پیش بینی میزان هزینه آتی، منابع مالی لازم جهت اجرای طرح، زمان احتمالی بهره برداری از طرح، تأثیر در سودآوری و سایر اطلاعات بااهمیت درخصوص طرح مزبور را مطابق فرم های سازمان، به همراه اظهارنظر حسابرس درموردآن، هر ۶ ماه یکبار و حداکثر ۶۰ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه، به سازمان ارسال نماید.

ماده نه: درصورتیکه ناشر مشمول مفاد مادۀ ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شود، موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سالانه، دلایل زیاندهی و برنامه آتی خود را برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به سازمان ارائه نماید.

ماده ده: ناشر مکلف است اطلاعات خود را ظرف مهلت مقرر و در قالب فرم های معین، به صورت الکترونیکی و یا کتبی به طریقی که سازمان مشخص میکند، به سازمان ارائه نماید.