, ,

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه پدیده شاندیز