بازدید رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت ازظرفیت های برگزاری نمایشگاه های بین المللی در پدیده

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، پیرو تاکید استاندار محترم خراسان رضوی مبنی بر ایجاد مرکز بین المللی نمایشگاهی در پدیده و هماهنگی های صورت پذیرفته، رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه کارشناس مسئول حوزه نمایشگاه‌های استان، کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نماینده نمایشگاه بین المللی مشهد از ظرفیت های برگزاری نمایشگاه های بین المللی در مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده بازدید کردند.
 لازم به ذکر است: در این بازدید، استفاده ازظرفیت برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی در پدیده مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد با ارائه تقویم نمایشگاهی از ظرفیت های پدیده در کنار نمایشگاه بین‌المللی مشهد بهره گرفته شود.