, ,

اطلاعیه گروه شرکت های پدیده در خصوص برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی